สำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

รวมเว็บพระพุทธ

Untitled Document

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรม,จริยธรรม,ค่านิยมสร้างสรรค์,จรรยาของข้าราชการ,กฎ,ประกาศ,ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counteryesterday16
mod_vvisit_counterthis week200
mod_vvisit_counterlast week385
mod_vvisit_counterthis month801
mod_vvisit_counterlast month591
mod_vvisit_counterAll140093

Online Now: 1
Your IP: 103.55.142.140
,
UTC: 2018-06-22 11:26

สาระน่ารู้/เกร็ดความรู้

 

E-mail กลุ่มงานฯ

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขณะนี้มีผู้ชม 35 คนโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย apithai   
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 00:00

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส" ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 


 

ความเป็นมาในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ในมิติต่างๆ เช่น ด้านสังคม  เศรษฐกิจการเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อันนำมาซึ่งการแตกแยกทางความคิด  ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม   ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะนำพาให้ประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤตการณ์เช่นกัน ทางออกจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว ก็คือต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ให้ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป ฉะนั้น สำนักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแผ่คำสอนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา      เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวพุทธทั่วโลก ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหมวดที่ ๔ ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งต้องการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ  

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ชองรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในทุกปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โดยให้มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการสัมมนาไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เป็นการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างสัมฤท

ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachments:
Download this file (file.doc)file.doc421 Kb
LAST_UPDATED2
 

ธรรมะกับท่านว.วชิรเมธี

Google