โครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย apithai   
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2016 เวลา 03:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระสานความร่วมมือในทิศทาง เดียวกันประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ และประมวลจริยธรรม ข้าราชพลเรือนกำหนดให้ข้าราชการต้องยึดมั่นและยืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ อันเป็นพื้นฐานของคนดี กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งได้จัดโครงการ"ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "
สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑ /๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดหทัยณเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

LAST_UPDATED2