โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต (หนังสั้น) เรื่อง “พศ. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต”

                                      

 

ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต (หนังสั้น) เรื่อง “พศ. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต” นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินรางวัลโครงการ ฯ ได้พิจารณาผลงานและตัดสินรางวัลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณาตัดสินรางวัล ฯ ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

รางวัลชมเชย  ได้แก่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ ฯ


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,430