การเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต (หนังสั้น) เรื่อง “พศ. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต” ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ(ส่วนกลาง)

โครงการ และ กิจกรรม

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,460