ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการประกวดการจัดทำสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมประจำใจในการปฏิบัติงาน "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการ และ กิจกรรม

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 81,066