โครงสร้างบุคลากร

 โครงสร้างบุคลากรกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

    นางปรียนันท์  สิทธิ์ทองหลาง 
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
 

                                             

                                                                                         

                                                    นางสาวนฤมล  ตั้งอารมณ์                            นายชนะ  คณะเขต
                                                                                     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                                                                                                                                    (ช่วยราชการ)

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,885