วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

 

คติธรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จากสมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/21186


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 144,184