โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

              สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้แก่ นายสิทธิวัส จักรแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สังกัด สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับชมเชย ได้แก่ นางสาวกชรัตน์ จิณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา และ นายบุญหนา ยอดสง่า พนักงานทั่วไประดับ 2 สังกัด สำนักงานพุทธมณฑล และผู้มีคุณธรรมความประพฤติด้านดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้แก่ นางสาวโอมา คำอาบ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานพุทธมณฑล
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,909