ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสรรหาบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ โดยสำนัก/สำนักงาน/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ได้ดำเนินการสรรหา/คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามโครงการสรรหาบุคคล“พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้รวบรวมและแจ้งผลการคัดเลือกดังกล่าวให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อดังประกาศที่แนบนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,987